facebook    twitter

Üye Giriş FormuAra

Yayınlarımız

İş Hukukunda Gündem Gazetesi

Gazeteye Abone
Olmak İçin Tıklayınız

basindabiz

İş Birliği Yaptığımız KuruluşlarİŞ HUKUKU ENSTİTÜSÜ’NDEN 15 TEMMUZ MESAJI PDF Yazdır E-posta
Yazar İŞHUKUKU ENSTİTÜSÜ   
Cuma, 14 Temmuz 2017 13:18

İş Hukuku Enstitüsü, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 1 yıldönümünde mesaj yayımladı.

Cuma, 14 Temmuz 2017 13:20 tarihinde güncellendi
Devamını oku...
 
SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK PDF Yazdır E-posta
Yazar İŞHUKUKU ENSTİTÜSÜ   
Pazartesi, 27 Mart 2017 12:37

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun "Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" ile "Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

 

SGK'dan edinilen bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı, sivil toplum kuruluşları ve sigortalı vatandaşlardan kuruma iletilen talepler doğrultusunda, sağlık hizmeti sunumunda yaşanan aksamaların giderilmesi amacıyla SUT'ta bazı değişikliklere ve fiyat güncellemelerine gidildi.

 

Bu değişiklik ile yatarak tedavide kullanılmakta olup sağlık hizmet sunucularınca temini zorunlu olan yaklaşık 46 malzemede yüzde 22 ile yüzde 230 arasında değişen oranlarda fiyat artışı yapılarak, söz konusu tıbbi malzemelere erişimin kolaylaştırılması amaçlandı.

 

Yeni tebliğe göre, sigortalılarca tıbbi cihaz satış merkezleri veya eczanelerden temin edilerek SGK tarafından finansmanı sağlanan hasta alt bezi, kolostomi torbası gibi önemli kalemlerin olduğu 119 malzemenin fiyatı yüzde 10 ile yüzde 400 arasında değişen oranlarda artırıldı. Fiyat artışları, bu malzemelere ihtiyacı olan sigortalıların cebinden ödemek zorunda kaldığı fark ücretleri nedeniyle üzerilerinde oluşan yükün kaldırılması için yapıldı.

 

Bu düzenleme ile söz konusu malzemeleri tıbbi cihaz satış merkezleri veya eczanelerden satın aldıktan sonra SGK'ya faturaları ile başvurarak parasını istemek zorunda kalan ve bu nedenle mağduriyet yaşayan vatandaşların sorununa çözüm bulunmuş oldu. Vatandaşlar, bu malzemeleri, "Önce öde, sonra parasını al" şeklinde değil, doğrudan ücretsiz veya daha az fiyat farkı ödeyerek temin edebilecek.

 

"GAZİLER İÇİN PROTEZ KOLAYLIĞI"

 

Tebliğde, başta terör mağduru gaziler olmak üzere hastanelerde yatarak tedavi gören hastalar için gereken vücut içi üç boyutlu kişiye özel implantların (internal protezler) ödeme kapsamına alınmasına yönelik değişiklik de gerçekleştirildi.

 

DERİ KANSERİ VE MS İÇİN YENİ İLAÇLAR ÖDEME LİSTESİNDE

 

"Malign melanom" olarak adlandırılan deri kanseri ve multipl skleroz (MS) tedavisinde kullanılan ve 3'ü daha önce yurt dışından temin edilen 4 yeni ilaç ödeme listesine ilave edilerek, bu hastalıklardaki tedavi seçenekleri artırıldı, vatandaşların erişimine sunuldu. Öte yandan MS ve 3 beta hidroksi steroid dehidrogenaz eksikliği (Safra asidi sentez bozukluğu) hastalıklarının tedavisinde kullanılan 2 ilaç da yurt dışı ilaç fiyat listesine ilave edildi.

 

KEMİK İLİĞİ VE KORDON KANI DÜZENLELESİ

 

SUT'ta yapılan değişiklik ile hasta mağduriyetlerini önlemek ve kemik iliği bankalarında yaşanan sıkıntıları gidermek amacıyla yurt içi kemik iliği bankalarından temin edilen kemik iliği, kordon kanı bedellerinin, kemik iliği işlemlerinde ayrı ödenmesiyle ilgili düzenleme yapıldı.

Pazartesi, 27 Mart 2017 12:42 tarihinde güncellendi
 
KHK İLE KAPATILAN KURUMLARA KARŞI AÇILAN İŞ DAVALARI PDF Yazdır E-posta
Yazar İŞHUKUKU ENSTİTÜSÜ   
Perşembe, 16 Şubat 2017 08:41

 

İş Hukuku Enstitüsü Üyesi Av. Tuba Oyuktaş, KHK'larla kapatılan kurum ve kuruluşların 17/8/2016 tarihinden önce açılan davalar ile bu kapsamda Hazine ile Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne husumet yöneltilen davaların akıbetine ilişkin değerlendirme yaptı.

Devamını oku...
 
HIV POZİTİF İŞÇİ, İŞTEN ÇIKARTILABİLİR Mİ? PDF Yazdır E-posta
Yazar İŞHUKUKU ENSTİTÜSÜ   
Çarşamba, 22 Mart 2017 10:31

İş Hukuku Enstitüsü Üyesi Av. Tuba OYUKTAŞ, HIV pozitif olduğu için işten çıkarılan işçi için AYM'nin verdiği tazminat kararını yazdı.

 

Bu yazımızda Anayasa Mahkemesi’nce HIV virüslü işçinin bir süre sonra işten çıkarılması üzerine verilen tazminat kararı, hastalık ve sair nedenlerle yapılan iş akdi fesihlerinde işverenin eşit davranma borcu ve neticede işçiler tarafından 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 5. Maddesine dayalı tazminat/ alacak ve manevi tazminat talep edilip edilemeyeceği yönleri ile incelenecektir.

 

Anayasa Mahkemesi 01.02.2017 tarihinde verdiği bireysel başvuru kararında HIV virüsü taşıdığı tespit edilen bir işçinin, işten çıkarılmasının herhangi bir hak ihlaline sebep olup olmadığı konusunda değerlendirmelerde bulunmuştur. Söz konusu olayda işveren tarafından işçinin maaşı ödenmesine rağmen, sağlık nedenleri ile işyerine alınmamış; işçi böylelikle iş görme borcunu yerine getirememiştir. Yerel mahkemece işveren tarafından diğer işçilerin sağlıklarının korunması gayesi ile hareket edilse dahi, bu davranışın ayrımcılık niteliği taşıdığı, işverenin eşit davranma borcuna aykırılık bulunduğu nedeni ile 4857 Sayılı Kanun'un 5. maddesine göre talep edilen tazminatın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Yargıtay, işverenin hareketini haklı görmüş ve diğer işçilerin sağlıklarının risk altında bulunması nedeni ile kararı kısmen bozmuştur. Yargıtay'ın bozması üzerine yerel mahkemece, işverence diğer işyeri çalışanlarını korumak gayesi ile hareket edildiğinden ayrımcılık yasağına aykırılık nedeni ile tazminat talebinin reddine karar verilmiş olup; söz konusu karar Yargıtay incelemesinden geçerek kesinleşmiştir. Bunun üzerine davacı işçi tarafından AYM' ye başvurularak eşitlik ilkesinin ve özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğinden bahisle maddi ve manevi tazminat talep edilmiştir. Yukarıda kısaca izah edildiği üzere, ilk derece mahkemesi ve Yargıtay HIV virüsü taşıyan işçinin işten çıkarılmasının diğer işçilere söz konusu virüsün özellikle kan yoluyla bulaşmasını engellemek, onları korumak amaçlı olduğunu savunmuştur. Ancak Anayasa Mahkemesi HIV virüsü taşımanın tek başına işten çıkarma için yeterli olmayacağını belirtmektedir. Mahkeme düşük bir ihtimal de olsa virüsün işyerinde diğer işçilere bulaşabileceğini kabul etmekte ancak işçinin farklı pozisyonlarda veya alternatif bir işte çalıştırılabilme ihtimalinin değerlendirilmesi gerektiğini savunmaktadır. Anayasa Mahkemesi bu ihtimali yargı mercilerinin dikkate almaması sebebiyle ve işçinin işten çıkarılmak için zorlandığı iddialarının değerlendirilmediği gerekçesiyle Anayasanın 17. maddesindeki maddi ve manevi varlığın korunması hakkı ile 20. maddesindeki özel hayata saygı hakkı hakkının ihlal edildiğine hükmetmiştir.

 

Bu kapsamda belirtmek isteriz ki; 4857 Sayılı İş Kanunu sistematiğinde, işverenler açısından tazminat yükümlülüğü doğurabilecek eşit davranma borcu, işverenin genel anlamda borçları arasında yerini almıştır. Buna karşın eşitlik ilkesini düzenleyen 5. maddede, her durumda mutlak bir eşit davranma borcu düzenlenmiş değildir. Belli bazı durumlarda işverenin eşit davranma borcunun varlığından söz edilmiştir.

 

4857 sayılı Kanun'un 5. maddesinde, iş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım yapılamayacağı, buna aykırı davranan işverenin, işçinin 4 aya kadar ki ücreti tutarında tazminat ile yoksun bırakılan haklarını ödemesi gerektiği belirtilmiştir.

 

Görüleceği üzere, İş Kanunu’nun 5 inci maddesinin ilk fıkrasında, dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi sebeplere dayalı ayrım yasağı getirilmiştir. Yasanın 5’inci maddesiyle sayılan haller sınırlayıcı olarak düzenlenmiş değildir. İşçinin işyerinde olumsuzluklara yol açmayan cinsel tercihi sebebiyle ayrım yasağı da buna eklenebilir. Yine siyasî sebepler ve dünya görüşü gibi unsurları esas alan bir ayrımcılık da korunmamalıdır.

 

Belirtilen bu hususların tamamının mutlak ayrım yasağı kapsamında ele alınması gerekir. Eşit davranma ilkesinin uygulanabilmesi için aynı işyerinin işçileri olma, işyerinde topluluk bulunması, kolektif uygulamanın varlığı, zamanda birlik ve iş sözleşmesiyle çalışmak koşulları gerekmektedir.

 

Eşit davranma borcuna aykırılığı ispat yükü işçide olmakla birlikte anılan maddenin son fıkrasında yer alan düzenlemeye göre, işçi ihlalin varlığını güçlü biçimde gösteren bir delil ileri sürdüğünde aksi, işveren tarafından ispatlanmalıdır. Sonuç olarak AYM kararı doğrultusunda, sağlık durumu nedeni ile işçilerin çalışmasına son verilmesinde iş yerinde alternatif iş imkânlarının incelenmesi, feshin işçinin maddi ve manevi varlığının korunması ve geliştirilmesi ile özel hayata saygı hakları bakımından değerlendirilmesi gerekmekte olup; aksi halde işçinin uğradığı zararı tazmin yükümlülüğü ile karşılaşılabilecektir.

Çarşamba, 22 Mart 2017 10:39 tarihinde güncellendi
 
5510 Sayılı Kanunda Değişiklik PDF Yazdır E-posta
Yazar İŞHUKUKU ENSTİTÜSÜ   
Cuma, 20 Ocak 2017 17:05
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden uygulanacak ilave puan, ilave puan uygulanacak iller ve uygulama süresi hakkındaki karardaki değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı. Yapılan düzenlemeyle kanunun 31/12/2016 olan geçerlilik süresi 31/12/2017 olarak değiştirildi. Resmi Gazete’de yayımlanan karar şöyle; Karar Sayısı: 2016/9728 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81’inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden uygulanacak ilave puan, ilave puan uygulanacak iller ve uygulama süresi hakkında kararda değişiklik yapılmasına dair ekli kararın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 29/12/2016 tarihli ve 404 sayılı yazısı üzerine, anılan kanunun 81’inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/12/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır. 29/12/2016 TARİHLİ VE 2016/9728 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR MADDE 1- 30/5/2013 tarihli ve 2013/4966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81’inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden uygulanacak ilave puan, ilave puan uygulanacak iller ve uygulama süresi hakkındaki kararın 2’inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “31/12/2016” ibaresi “31/12/2017” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 2- Bu karar 1/1/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3- Bu karar hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki > Son >>

Sayfa 1 - 39

İş Hukukuyla İlgili Linkler