facebook    twitter

Üye Giriş FormuAra

Yayınlarımız

İş Hukukunda Gündem Gazetesi

Gazeteye Abone
Olmak İçin Tıklayınız

basindabiz

İş Birliği Yaptığımız KuruluşlarKADIN İŞÇİNİN ÇOCUĞUNA BAKMAK İÇİN İSTİFA ETMESİ PDF Yazdır E-posta
Yazar İŞHUKUKU ENSTİTÜSÜ   
Cuma, 16 Ağustos 2013 14:43

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 1989/11239 E., 1990/2109 K. sayılı kararında çocuğuna bakmak için istifa eden işçinin kıdem tazminatına hak kazanıp kazanmayacağı konusunda değerlendirmelerde bulunmuştur.
Devamını oku...
 
KESİNLEŞMİŞ İŞE İADE DAVASINDAN SONRA UYULMASI GEREKEN SÜRELER PDF Yazdır E-posta
Yazar İŞHUKUKU ENSTİTÜSÜ   
Cuma, 16 Ağustos 2013 14:36


İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkeme veya özel hakem heyeti ile tespit edilen hallerde işveren işçiyi bir  ay içerisinde işe başlatmak, işçi de kesinleşen mahkeme kararı veya özel hakem kararının kendine tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde işverene başvurmak durumundadır. İşçi 10 gün içerisinde işe başlamak için müracaat etmezse  işveren tarafından yapılan fesih geçerli fesih sayılır ,işveren sadece geçerli feshin hukuki sonuçları ile sorumlu olur. İşveren de 1 ay içinde işe davet etmez ise mahkeme veya özel hakem heyeti tarafından belirlenmiş tazminatları ödemekle yükümlüdür. (4857 Sayılı iş Kanunu  madde 21)
Devamını oku...
 
ASIL İŞVERENİN ALT İŞVERENİN İŞÇİSİNİN İŞÇİLİK ALACAKLARINDAN SORUMLULUĞU PDF Yazdır E-posta
Yazar İŞHUKUKU ENSTİTÜSÜ   
Cuma, 26 Temmuz 2013 17:51

 

 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2007/32136 E. 2007/37354 K. sayılı 10.12.2007 tarihinde verdiği kararında asıl ve alt işverenlik ilişkisi içerisinde asıl işveren olan tarafın alt işverene bağlı çalışan işçilerin işçilik alacaklarından sorumluluğu hususu değerlendirilmektedir. İnceleyeceğimiz karar özellikle asıl - alt işveren ilişkisinin gerçekleşmiş olması ve sonuçlarını doğurması için gerekli şartlardan olan ‘’Münhasıran asıl işverenin işyerinde çalışma’’ esasının anlaşılabilmesi açısından önem arz etmektedir.

Devamını oku...
 
FAZLA MESAİ ÜCRETİ PDF Yazdır E-posta
Yazar İŞHUKUKU ENSTİTÜSÜ   
Cuma, 26 Temmuz 2013 17:53


Çalışan ve işveren arasında ihtilafa yol açan konulardan birini de   fazla mesai ödemeleri oluşturmaktadır.
İş kanunu ve yasal mevzuatlarda belirlenen normal çalışma saatleri dışında yapılan çalışmalarda çalışanlar fazla mesai ücretine hak kazanırlar.

Devamını oku...
 
SAĞLIK İŞ KOLUNA GİRİP GİRMEME PDF Yazdır E-posta
Yazar İŞHUKUKU ENSTİTÜSÜ   
Cuma, 19 Temmuz 2013 16:15

Aynı işyerinde, işyeri düzeyinde, aynı dönem için birden fazla toplu iş sözleşmesi yapılamayacağından, toplu iş sözleşmesi yapılmak istenen yerin işkolu kapsamında mı, işletme kapsamında mı kaldığı belirlenerek, toplu iş sözleşmesi yapacak sendika çoğunluk tespit isteminin çözümlenmesi gerekir. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 11.06.1997 tarih 1997/929 E. 1997/11557 K. sayılı kararı bu konuyu aydınlatıcı nitelikte bir karardır.
İncelemeye konu olan kararda; davalı Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na 11.6.1996 tarihinde yaptığı başvuru ile muteriz davacı Saraybahçe Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Müdürlüğü iş yerinde Toplu İş Sözleşmesi yapmak üzere çoğunluk tespiti isteminde bulunmuş, Bakanlıkça da anılan iş yerinde 29 işçinin bulunduğunu, bunlardan 23'ünün sendika üyesi olduğunu bu neden ile de çoğunluğunun bulunduğunu yazı ile bildirmiştir. Muteriz Belediye Başkanlığı işyerinin işletme kapsamında olduğunu, davanın haksız bulunduğunu ileri sürerek itiraz davası açmıştır. Yapılan yargılama sonunda mahkemece anılan işyerinin İş Kolları Tüzüğünün 24 numaralı "Sağlık" iş koluna girdiğini ve sendikanın çoğunluğu bulunduğunu açıklayarak davanın reddine karar verilmiştir. Karar davacı vekilince temyiz edilmiştir.
Yüksek Mahkeme önüne gelen olayda öncelikle, dosya içeriğinden davacı belediyeye ait Sağlık İşleri Müdürlüğü işyeri de dahil edilmek sureti ile işletme düzeyinde toplu iş sözleşmesi prosedürünün devam etmekte olduğu izlenimi uyandırdığını belirtmiştir. Yargıtay’a göre öncelikle taraflardan bu konudaki diyecekleri açık ve kesin şekilde sorularak bilgi alınması ve konu ile ilgili belge bilgi ve dosyanın celp edilmesi gerekmektedir. Bu deliller toplanıp, incelenip araştırma yapılarak Sağlık İşleri Müdürlüğü iş yerinin işletme kapsamında bulunup bulunmadığı belirlenmelidir. Şayet Belediye İş Sendikasının işletme düzeyinde olduğu yetki bu işyerini de kapsıyor ise, artık aynı işyerinde iş yeri düzeyinde aynı dönem için birden fazla toplu iş sözleşmesi yapılamayacağından davacının davasının kabulü ile Bakanlık yetki tespiti isteminin iptaline karar vermek gerekir. İşletme yetkisi kapsamı dışında bulunduğu takdirde ise İş Kolları Tüzüğünün 24. sırasında yer alan Sağlık İş Kolu içinde anılan iş yerinin yer alıp almadığının inceleme ve irdelemeye tabi tutulması gerekir.
Gerçekten İş Kolları Tüzüğünde Sağlık İş Kolu ile ilgili olarak “ Hastaneler, Sanatoryumlar, Bakım ve Dinlenme Evleri, Doğum ve Çocuk Bakım Evleri, Kreşler, Doktor Muayeneleri, Klinikler gibi Diş Klinikleri, Röntgen Muayenehaneleri ve benzerleri ile Hayvan Bakım Evlerinde yapılan her türlü Sağlık İşleri "kuralına yer verilmiştir. Bu hükme göre Sağlık İşleri 28 Numaralı "Genel İşler" İş Kolu kapsamı dışında bırakılmış olduğu için böyle bir inceleme yapılarak sonucuna göre karar verilmek zorunluluğu vardır. Yargıtay’ın bozulması yönündeki kararını yerinde bulduğumuzu belirtmek isteriz.

Devamını oku...
 
<< Başlangıç < Önceki 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Sonraki > Son >>

Sayfa 13 - 34

İş Hukukuyla İlgili Linkler