facebook    twitter

Üye Giriş FormuAra

Yayınlarımız

İş Hukukunda Gündem Gazetesi

Gazeteye Abone
Olmak İçin Tıklayınız

basindabiz

İş Birliği Yaptığımız Kuruluşlarİş Hukuku Uygulamaları İhbar Tazminatı
SGK`nın Rücu Davasında Faiz Başlangıç
Yazar İŞHUKUKU ENSTİTÜSÜ   


SGK`nın Rücu Davasında Faiz Başlangıç
Yargıtay 10. Hukuk Dairesi 2010/2932 E. ve 2010/7779 K. sayılı 01.06.2010 tarihli kararında SGK’nın trafik kazası sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine bağlanan gelir ve yapılan ödemeler nedeniyle uğranılan Kurum zararının 1479 Sayılı Yasa'nın 63. maddesi gereğince davalılardan tahsiline karar verilmesi talepli açtığı davada gerekli belgeler ibraz edilmeksizin başvuruda bulunulmuş veya hiç müracaat edilmemişse sigorta şirketi aleyhine icra takibine girişilmişse takip tarihi, dava açılmışsa dava tarihi olarak kabulü ve tespitinin gerektiğine karar vermiştir.
Mahkeme, davanın kabulüne karar vermiş, Hükmün, davalılardan T.G.Ş. A.Ş. Avukatı tarafından temyiz edilmiştir.
Sigorta Şirketi yönünden faiz başlangıç (Temerrüt) tarihi belirlenirken; ilgililerce gerekli belgeler de ibraz edilerek 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 98. 99 ve 108. maddeleri ile 03.05.1997 gün ve 22978 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Trafik Garanti Fonu Yönetmeliği'nin 12,13 ve 14. maddelerinde yazılı şekilde sigorta şirketine başvurulduğu halde gerekli ödeme yapılmamışsa başvuru tarihinden itibaren 8 işgünü geçtikten sonra sigorta şirketinin temerrüde düştüğünün kabulü gerektiği kararda belirtilmiştir. Gerekli belgeler ibraz edilmeksizin başvuruda bulunulmuş veya hiç müracaat edilmemişse sigorta şirketi aleyhine icra takibine girişilmişse takip tarihi, dava açılmışsa dava tarihi olarak kabul ve tespiti gerecektir.
Davalılardan T.G.Ş. A.Ş.'ye davanın açılmasından önce borç ve ödemeye ilişkin herhangi bir tebliğ yapılarak temerrüde düşürülmediği anlaşılmış, yerel mahkemece, anılan davalı yönünden faiz başlangıç tarihi olarak dava tarihi yerine masrafların onay ve ödeme tarihinin alınması, usul ve yasaya aykırı olup Yargıtay tarafından bozma nedeni olarak görülmüştür. Ancak Yüksek Mahkeme bu aykırılıkların giderilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden kararı bozup, ilk derece mahkemesine göndermek yerine Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 438. Maddesi’ne göre düzelterek onamıştır.
Buna göre, Hüküm fıkrasının ikinci paragrafında yazılı “sigorta şirketi yönünden” sözcüklerinden sonra gelmek üzere “dava tarihinden itibaren yürütülecek yasal faizle ve” sözcüklerinin yazılmasına ve hükmün düzeltilerek onanmasına Yargıtay 10. Hukuk Dairesi tarafından 01.06.2010 tarihinde karar verilmiştir.

 

İş Hukukuyla İlgili Linkler