facebook    twitter

Üye Giriş FormuKHK İLE KAPATILAN KURUMLARA KARŞI AÇILAN İŞ DAVALARI
Yazar İŞHUKUKU ENSTİTÜSÜ   

 

İş Hukuku Enstitüsü Üyesi Av. Tuba Oyuktaş, KHK'larla kapatılan kurum ve kuruluşların 17/8/2016 tarihinden önce açılan davalar ile bu kapsamda Hazine ile Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne husumet yöneltilen davaların akıbetine ilişkin değerlendirme yaptı.


20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında kanun hükmünde kararnameler yürürlüğe konulmuştur. Bu yazımızda söz konusu kararnameler ile kapatılan kurum, kuruluş, özel radyo ve televizyonlar, gazete, dergi, yayınevi ve dağıtım kanalları ile bunların sahibi gerçek veya tüzel kişiler aleyhine 17/8/2016 tarihinden önce açılan davalar ile bu kapsamda Hazine ile Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne husumet yöneltilen davaların akıbetine ilişkin kısa bir bilgilendirme yapmak isteriz: 


675 sayılı KHK’nın 16’ncı maddesi uyarınca, bu davalar hakkında 15/8/2016 tarihli ve 670 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5’inci maddesi gereğince dava şartı yokluğu nedeniyle ret kararı verilir. Bu kararlar duruşma günü beklenmeksizin dosya üzerinden kesin olarak verilir ve davacılara re’ sen tebliğ edilir. Tarafların yaptığı yargılama giderleri kendi üzerlerinde bırakılır.


Somut bir örnek ile açıklamak gerekir ise, çalıştığınız şirkete karşı 17.08.2016 tarihinden önce açtığınız davada, işveren şirketin olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnameler gereğince kapatılan kurumlara ilişkin listede yer aldığının ve kapatıldığının anlaşılması halinde, mahkemece dava şartı yokluğu nedeni ile davanın reddine karar verilecektir. Konu ile ilgili Yargıtay kararları da bu yönde olup; bu husus incelenmeksizin verilen yerel mahkeme kararları Yargıtay tarafından temyiz incelemesinde bozulmaktadır. 


Bu kapsamda ayrıca belirtmek isteriz ki; söz konusu KHK’larda yer alan ve konu ile ilgili düzenlemeler birbiri ile örtüşmektedir. Nitekim, davalı işveren şirketlerin KHK’ lar ile kapatılmış olması halinde, şirketin tüzel kişiliği de sona ereceğinden davalı şirketin taraf ehliyeti kalmayacaktır. Keza, kapatılan kurum, kuruluş, özel radyo ve televizyonlar, gazete, dergi, yayınevi ve dağıtım kanallarının bağlı oldukları şirketlerin faaliyetleri sonlandırılarak ticari sicil kayıtları re’ sen terkin edilmiştir. Bu nedenlerle, KHK’lar ile kapatılan şirketlerin tekrar canlandırılması/ sicile kaydedilmesi yoluna (ihyasına) da başvurulamayacağı için, bu tip davalarda dava şartı yokluğundan ret kararı verilebilecektir.

 

İş Hukukuyla İlgili Linkler