facebook    twitter

Üye Giriş FormuYILLIK İZİNDE SON GELİŞMELER
Yazar İŞHUKUKU ENSTİTÜSÜ   

Av. Tuba OYUKTAŞ, yıllık izindeki son gelişmeleri anlattı.

 

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın hazırladığı "Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 18 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 

Buna göre, 03/03/2004 tarihli ve 25391 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği’nin 6. Maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "en çok üçe bölünebilir" ibaresi "bölümler halinde kullanılabilir" olarak değiştirilmiştir.

Konuya ilişkin 4857 Sayılı İş Yasası’nın 56. Maddesi: yıllık ücretli iznin işveren tarafından bölünemeyeceği,  ancak, 53. maddede öngörülen izin sürelerinin, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere en çok üçe bölünebileceği şeklinde düzenleme içermektedir.

Yasal düzenlemeler böyle iken, uygulamada işçilerden gelen talepler üzerine yıllık izinlerin üçten fazla bölümler halinde ve/veya örneğin 2 günlük kısımlar itibari ile kullanıldığı bilinen bir gerçektir. Peki bu şekilde Kanun ve Yönetmelik ile yapılan düzenlemelere aykırı olarak kullanılan izinler geçersiz mi sayılacaktır? Bu konuda çıkan ihtilaflarda mahkemelerce, anılan şekilde kullanılan izinlerin yıllık izin olarak değerlendirilemeyeceğine hükmedilmiştir. Söz konusu mahkeme kararlarına karşın Yargıtay kararlarında ise, 10 günden az sürelerle yıllık izin kullanması taleplerinin davacı işçiden geldiği anlaşılmakla, TMK'nın 2. maddesine göre herkes haklarını kullanırken dürüstlük kuralına uymak zorunda olduğundan ve bir hakkın kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumayacağından süreler 10 günden az olsa da yıllık izinden mahsup edilmesi gerektiği şeklinde değerlendirme yapılmıştır. Yargıtay kararlarında ayrıca, Yasa ve değişiklikten önce ki Yönetmelik’ de yer alan “10 günden az olmamak üzere 3 kerede izin kullanma” sınırlamasının, 30 gün ve üzeri yıllık izni bulunan işçinin izin kullanımını belirleyen üst sınır olarak kabul edilmesi; bu sebeple 2 günlük olarak kullanılan izinlerin yıllık izin olarak kabul edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Bu kapsamda, "Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" hükümleri, Yargıtay kararları ile şekillendirilen uygulamanın, normatif hale getirilmesi şeklinde yorumlanabilir. 

Bu nedenlerle, yapılan değişiklik ile yıllık izinlerin bölünmesi hususunda uygulamadaki karışıklığın önüne geçilmesinin amaçlandığı düşünülmekte olup; konunun ilgili Yasa hükümleri, Yargıtay kararları ve uygulama ile birlikte değerlendirilmesi yerinde olacaktır.

Av. Tuba OYUKTAŞ
 

İş Hukukuyla İlgili Linkler